Maatiainen ry:n säännöt

ETUSIVU
Yhdistys
Ajankohtaista
Maatiaiskasvit
Maatiaiseläimet
Perinnemaisemat
Siemenvälitys
Maatiainen-lehti
Paikallistoiminta
Liity jäseneksi
Kuva-arkisto
Arkisto
Linkkejä
Yhteystiedot

Takaisin
edelliselle sivulle


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja edistää kulttuurikasvien ja kotieläinten biologista ja lajinsisäistä monimuotoisuutta sekä levittää alan osaamista ja käytännön taitoja. Yhdistys vaalii perinnemaisemia ja pyrkii edestämään niiden säilymistä tekemällä niitä tunnetuksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa.  Yhdistys korostaa toiminnassaan vanhojen maatiaiskasvilajien, lajikkeiden ja kantojen sekä perinteisten kotieläinrotujen säilymisen turvaamista. Yhdistys kerää, vaihtaa ja välittää siemeniä ja muuta lisäysaineistoa. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden vastaavien järjestöjen sekä tutkimus-, tiede- ja oppilaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, panna toimeen arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa arvopapereita ja muuta omaisuutta.
Yhdistys on aatteellinen ja sen toimialueena on koko maa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja joka maksaa päätetyn vuosijäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4. Jäsenen ero

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut vuosijäsenmaksua Juhannukseen mennessä.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

6. Yhdistykse hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama muu nimenkirjoittaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnan tarkastaminen

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava  toiminnantarkastajalle vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen vuosikokouksen kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä  hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kokoukseen saapumaan estynyt jäsen voi valtuuttaa yhden täysivaltaisen henkilön edustamaan itseään. Yksi henkilö saa edustaa valtakirjalla enintään kolmea jäsentä. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai yhdistyksen julkaisemassa, kaikille jäsenille postitetussa lehdessä tai yhdistyksen kotisivulla.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään maksettavien matkakorvauksien perusteista, toiminnantarkastajan palkkiosta sekä yhdistyksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen tahtoo saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti 4 viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.